Faculty

Ph.D. Students

Shushan Arakelyan
(17' Fall) w/ Galstyan
Jacob Bremerman
(21' Fall) w/ May
Aaron Chan
(17' Fall)
Woojeong Jin
(18' Fall)
Xisen Jin
(19' Fall)
Brihi Joshi
(21' Fall)
(Bill) Yuchen Lin
(18' Fall)
Chris Miller
(22' Fall)
Soumya Sanyal
(20' Fall)
Peifeng Wang
(19' Fall) w/ Szekely
Albert Xu
(21' Fall) w/ Jia
Jun Yan
(19' Fall)
Qinyuan Ye
(19' Fall)
Pei Zhou
(19' Fall) w/ Pujara

Visitors

Show/Hide.

Alumni

Show/Hide.